Käyttöehdot

1. YLEISTÄ

Näitä palvelun käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Gearhead Cloud Oy:n (y-tunnus: 3325641-6,”Palveluntarjoaja”) tarjoamaan ja ylläpitämään verkkopalveluun. Jos Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä on kuitenkin tehty erillinen sopimus (”Sopimus”), joka sisältää näistä Käyttöehdoista poikkeavia ehtoja, sovelletaan kyseisen Sopimuksen tai siihen liitettyjen yleisten sopimusehtojen ehtoja ensisijaisesti. Nämä Käyttöehdot täydentävät tällöin erikseen sovittua.

Näissä Käyttöehdoissa Käyttäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka käyttää Palvelua. Näissä Käyttöehdoissa Asiakkaalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on tilannut Palvelun käyttöoikeuden Sopimuksella.

Käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot kirjautumalla Palveluun. Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään noudattamaan näiden Käyttöehtojen ohella Suomen lakia ja hyvää tapaa.

2. PALVELUN KUVAUS

Palvelulla tarkoitetaan näissä Käyttöehdoissa Palveluntarjoajan tarjoamaa ja ylläpitämää Gearhead Cloud -ohjelmaa, joka on web-pohjainen alusta autokorjaamojen ja autoliikkeiden palveluiden yhdistämiseksi.

Palveluntarjoaja kehittää Palvelua jatkuvasti ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana kehitystyötään parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Palveluntarjoajalla on myös milloin tahansa oikeus lisätä tai poistaa Palvelun ominaisuuksia.

3. PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO JA REKISTERÖITYMINEN

Palvelun käyttäminen edellyttää Käyttäjältä internet-selainta sekä tarvittavia tietoliikenneyhteyksiä. Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämiseksi vaadittavien yhteyksien ja laitteiden hankinnasta sekä niiden toimivuudesta ja asianmukaisesta suojaamisesta aiheutuneista kustannuksista. Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä.

Käyttäjä liittyy Palveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi verkkosivulla www.gearhead.cloud ja hyväksymällä siellä nämä Käyttöehdot ja tietosuojaselosteen ehdot itseään sitoviksi. Palveluntarjoaja voi lisäksi edellyttää Käyttäjältä tiettyjen tietojen antamista rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjän rekisteröityessään syöttämien henkilötietojen tulee olla Käyttäjän omia sekä osoite- ja maksutietojen oikeita ja ajantasaisia. Käyttäjällä tulee olla oikeus edustaa Palveluun rekisteröimäänsä yritystä. Käyttäjä on velvollinen päivittämään tiedot niiden muuttuessa.

4. PALVELUN KÄYTETTÄVYYS

Palvelu on pääsääntöisesti Käyttäjän käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa pois lukien huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuvat väliaikaiset katkokset. Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan huolto- ja ylläpitokatkoista mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen.

Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu on Käyttäjän käytössä keskeytyksettä eikä sitä, miten tietoliikenne- ja internet-yhteyden tarjoava taho tai muu palvelun käyttöön vaikuttava kolmas taho tuottaa oman palvelunsa. Palveluntarjoaja voi perustellusta syystä rajoittaa Palvelun käyttöaikaa ilmoittamalla siitä sähköisesti Palvelun yhteydessä tai muulla tavalla. Palveluntarjoaja pyrkii tekemään ilmoituksen hyvissä ajoin etukäteen.

Palveluntarjoajalla on oikeus perua tai evätä Palvelun käyttöoikeus ja asiakkuus sellaiselta Käyttäjältä, joka ei ole noudattanut näitä Käyttöehtoja tai lakia. Palveluntarjoajalla on oikeus välittömästi keskeyttää Palvelun käyttö myös, mikäli Asiakas laiminlyö Sopimuksen ehtoja, Asiakas haetaan konkurssiin, yrityssaneeraukseen tai selvitystilaan tai milloin Palveluntarjoajalla on perusteltu syy epäillä, että Asiakas tulee syyllistymään sopimusrikkomukseen tai että Palvelua käytetään lain tai Sopimuksen vastaiseen toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaran Palveluntarjoajalle tai sivulliselle. Tällaisen keskeyttämisen perusteella Asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen.

5. KÄYTTÄJÄN OIKEUS KÄYTTÄÄ PALVELUA

Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen ja Sopimuksen mukaisesti. Palvelua voi käyttää vain täysi-ikäinen, oikeustoimikelpoinen, Asiakkaan valtuuttama henkilö.

Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän Palveluun syöttämät tiedot ovat virheettömiä ja asianmukaisia eivätkä ne loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, voimassa olevaa lainsäädäntöä tai ole hyvän tavan vastaisia. Asiakas vastaa kaikista mahdollisista vahingoista, jotka saattavat aiheutua siitä, että Käyttäjä on syöttänyt Palveluun virheellisiä tai puutteellisia tietoja. Palveluntarjoajalla ei ole velvoitetta tarkastaa tai täydentää Käyttäjän Palveluun antamia tietoja.

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Aineistoilla tarkoitetaan esimerkiksi teksti-, kuva- ja AV-aineistoa, dataa tai muuta tietoaineistoa sen tallennus- ja ilmaisumuodosta riippumatta, sekä tällaisen aineistoon sisältyviä tai liittyviä tietoja. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.

Palveluntarjoajalla on oikeus estää edellä tarkoitetun luvattoman aineiston julkaisu Palvelussa tai poistaa sellainen aineisto Palvelusta. Käyttäjä vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista.

Käyttäjä ei saa toimia tavalla, jonka seurauksena Palvelu lakkaa toimimasta, ylikuormittuu, vahingoittuu tai huononee taikka käytöstä aiheutuu ilmeistä haittaa Palveluntarjoajalle. Käyttäjä ei myöskään saa vaikuttaa haitallisesti toisen Käyttäjän Palvelun käyttöön.

6. KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA

Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun.

Käyttäjän tulee huolehtia, etteivät edellä mainitut tunnistautumistiedot joudu sivullisten haltuun. Käyttäjä on velvollinen välittömästi ilmoittamaan Palveluntarjoajalle tunnistautumistietojen katoamisesta taikka joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun.

Käyttäjä voi saada kadonneiden tunnistautumistietojen tilalle uudet niin halutessaan. Palveluntarjoajalla on oikeus katkaista Palvelun käyttö Käyttäjän ilmoitettua tunnistautumistietojen mahdollisesta joutumisesta sivullisen haltuun, kunnes uudet tunnistautumistiedot on otettu käyttöön.

Käyttäjä vastaa tunnistautumistietojen avulla tehdyistä sitoumuksista ja muista toimista siihen saakka, kunnes Palveluntarjoaja on saanut ilmoituksen tunnistautumistietojen joutumisesta sivullisen haltuun ja Palveluntarjoajalla on ollut kohtuullinen aika estää Palvelun käyttö.

Mikäli Käyttäjä on säilyttänyt tunnistautumistietojaan huolimattomasti tai muutoin menettelyllään myötävaikuttanut tunnistautumistietojen joutumiseen sivullisen haltuun, Asiakas vastaa kaikesta sen johdosta Palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Käyttäjän tunnistautumistiedot, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. Palveluntarjoaja ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.

7. IMMATERIAALIOIKEUDET

Palveluun ja sen käyttöohjeisiin, kuvauksiin ja muuhun kirjalliseen ja sähköiseen materiaaliin liittyvät immateriaalioikeudet, mukaan lukien mm. tekijänoikeudet ja rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkit sekä luottamuksellinen tieto kuuluvat yksinomaisesti Palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjällä on oikeus kopioida Palveluun liittyviä käyttöohjeita, kuvauksia ja muuta kirjallista materiaalia yksinomaisesti sisäiseen käyttöön kohtuullinen määrä.

Käyttäjän Palveluun tallettama tieto säilyy Asiakkaan tai kolmannen osapuolen omistuksessa. Palveluntarjoaja voi tutkia Käyttäjän Palveluun tallettamaa tietoa, mikäli se on tarpeen Sopimuksen mukaisten palveluiden tuottamista varten, tai teknisenä ja tilastollisena analyysina Palvelun kehittämistä varten.

8. TIETOSUOJA

Palveluntarjoaja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Palveluntarjoaja toimii sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä tarkoitettuna rekisterinpitäjänä. Palveluntarjoaja on rekisterinpitäjänä vastuussa Käyttäjän henkilötiedoista ja niiden käsittelyn lainmukaisuudesta sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteessa https://gearhead.cloud/legal/privacy-policy esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy periaatteet kirjautumalla Palveluun.

Palveluntarjoaja järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

9. VELOITUKSET PALVELUN KÄYTÖSTÄ

Palvelun hinta ja maksuehdot ovat Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisia. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hinnastoa milloin tahansa, ilmoittamalla siitä Asiakkaalle 90 päivää etukäteen.

Hinnaston mukaiset maksut veloitetaan yhden (1) kuukauden laskutusjaksoissa jälkikäteen.

Palveluntarjoaja saattaa tarjota ennen sopimuksen hyväksyntää koekäyttöoikeudet Palveluun. Koekäyttöoikeuksia ei saa hyödyntää muuhun käyttöön ilman Palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista lupaa.

10. PALVELUN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

Käyttäjä tai Asiakas on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle näiden Käyttöehtojen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot.

Palveluntarjoajan vastuu vahingoista Sopimuksen perusteella rajoittuu välittömiin vahinkoihin, jotka johtuvat Palveluntarjoajan huolimattomasta eli tuottamuksellisesta menettelystä tai laiminlyönnistä. Palveluntarjoajan vastuu on määrältään rajoitettu alempaan seuraavista: i) vahinkoa edeltäneiden viimeisten kahden (2) vuoden veloituksia vastaavaan määrään per vahinkotapahtuma, ja ii) kymmeneentuhanteen euroon (EUR 10.000).

Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan mitään Asiakkaalle, Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutunutta välillistä tai epäsuoraa vahinkoa, kuten esim. tulon menetystä, saamatta jäänyttä tuottoa, tiedon tai tiedoston vahingoittumista tai häviämistä, muissa sopimussuhteissa aiheutuvia häiriöitä tai muita vastaavia vaikeasti ennakoitavia vahinkoja.

11. YLIVOIMAINEN ESTE

Ylivoimainen este vapauttaa Palveluntarjoajan Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään muiden seikkojen ohella Palveluntarjoajasta riippumatonta häiriötä tietoliikenneyhteyksissä tai muussa sähköisessä viestinnässä sekä tulipalon tai muun turman aiheuttamaa keskeytystä tai viivästystä Palveluntarjoajan toiminnassa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

Palveluntarjoaja ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

12. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

Palveluntarjoaja on oikeutettu muuttamaan näitä Käyttöehtoja ilmoitettuaan muutoksista Asiakkaalle kirjallisesti toimitettavalla ennakkoilmoituksella tai Palvelun yhteydessä 90 kalenteripäivää ennen muutosten voimaantuloa.

13. OIKEUKSIEN JA VELVOLLISUUKSIEN SIIRTÄMINEN

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä Sopimus siinä tapauksessa, että Palveluntarjoaja tai sen liiketoiminta siirretään toiselle yhtiölle kaupan, liiketoimintasiirron, sulautumisen tai jakautumisen seurauksena tai muuhun niihin verrattavan järjestelyn seurauksena.

14. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Näihin Käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun ja Sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda sovintoon, ratkaistaan erimielisyydet lopullisesti yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.

15. SOVELLETTAVA LAKI

Näihin Käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun ja Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.